The following sections are only available in Swedish.

Pressmeddelanden

Regulatoriska Pressmeddelanden

September 1, 2020
ZignSec har genomfört en riktad nyemission bestående av 2 285 717 nya aktier och tillför Bolaget 40 MSEK
September 1, 2020
ZignSec successfully completes direct issuance of 2,285,717 new shares raising proceeds of approximately SEK 40 million
August 31, 2020
ZignSec avser att genomföra en riktad nyemission
August 31, 2020
ZignSec announces its intention to carry out a directed share issue
August 31, 2020
ZignSec Enters Into an Agreement to Acquire 70 Percent of the shares in Data Depot Engineering Pte Ltd, a company within BASIS ID
August 31, 2020
ZignSec ingår ett avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i Data Depot Engineering Pte Ltd., ett bolag inom BASIS ID
August 21, 2020
Kvartalsrapport för perioden 1 april 2020 till 30 juni 2020
May 26, 2020
Kvartalsrapport för perioden 1 Januari 2020 till 31 Mars 2020
May 22, 2020
Kommuniké från årsstämma i ZignSec AB (publ)
April 22, 2020
Timm Schneider ny VD för ZignSec AB (publ)
April 22, 2020
Kallelse till årsstämma i ZignSec AB (publ)
March 25, 2020
ZignSec ingår avtal med Betsson Group för kundkännedom online
February 21, 2020
Bokslutskommuniké 2019
November 27, 2019
Zignsec AB - Kvartalsrapport för perioden 1 Juli 2019 till 30 September 2019
November 25, 2019
ZignSec expanderar i Baltikum - lanserar Smart-ID och Mobiil-ID
November 19, 2019
ZignSec öppnar kontor i USA
October 22, 2019
ZignSec expanderar inom Norden - lanserar eID i Finland
October 8, 2019
ZignsSecs erbjudande blev kraftigt övertecknat - handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 21 oktober 2019
September 19, 2019
ZignSec AB (publ) avser att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomför nyemission i anslutning till noteringen

Övriga Pressmeddelanden

September 14, 2020
ZignSec skriver avtal med nätauktions- och e-handelsplatsen, Tradera
September 4, 2020
ZignSec expanderar till Afrika genom att signera partneravtal med SimbaPay
August 21, 2020
ZignSec bildar ett dotterbolag i Singapore
August 17, 2020
ZignSec ingår ett partneravtal med Suprema, global marknadsledare inom säkerhet och biometrik
July 22, 2020
ZignSec skriver avtal med Fantasy Sports bolaget Scout Gaming Group
July 7, 2020
ZignSec expanderar inom Benelux med stöd för IDIN
June 29, 2020
ZignSec får miljonorder av SCHUFA, Tysklands ledande kreditinformationsbyrå
June 24, 2020
ZignSec tecknar avtal med SMS Speedway för användning av Online ID Scan
June 15, 2020
ZignSec adderar skräddarsydd ID-skanningsprodukt för den amerikanska marknaden.
June 11, 2020
ZignSec tecknar avtal med University of Leeds för digital identitetsverifiering
May 20, 2020
ZignSec skriver avtal med Kindred Group för sin nya globala AML-tjänst
February 10, 2020
ZignSec lanserar AML-produkt som täcker hela Norden
December 20, 2019
ZignSec skriver avtal med börsnoterade telekombolaget A3
October 24, 2019
ZignSec rekryterar global försäljningschef
October 21, 2019
ZignSec:s första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är idag 21 oktober 2019

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké
21 februari 2020


Årsredovisning 2019
30 april 2020


Årsstämma
22 maj 2020


Kvartalsrapport 1
26 maj 2020


Kvartalsrapport 2
21 augusti 2020


Kvartalsrapport 3
24 november 2020

Aktien

Aktierna i ZignSec AB (publ) har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning. ZignSec har endast utgivit ett aktieslag, om totalt 19 724 250 där varje aktie berättigar till en röst och har lika andelar i bolagets tillgångar och vinster. Aktiekapitalet uppgår till 781 674 SEK.

Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 9 977 250 och högst 39 909 000 aktier.

Handelsinformation

Kortnamn: ZIGN
ISIN-kod: SE0012930105

Certified Adviser
Eminova Fondkommission
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 STOCKHOLM

Information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. ZignSec AB (publ) har utsett Eminova till Certified Adviser.

Aktiekapitalets utveckling

ZignSec's aktie idag

Teckningsoptioner

Vid den extra bolagstämman den 29 juli 2019 togs beslut att emittera 782 494 teckningsoptioner som ett långsiktigt aktiebaserat incitamentprogram till Bolagets anställda. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,039 kronor. En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den det anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren.

Deltagarna ska inte erlägga någon betalning för teckningsoptionerna. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 15 augusti 2022 till och med den 31 december 2022. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5 kronor per aktie.

Ägarstruktur

Bolagets största ägare per 19 September 2019 redovisas enligt tabell nedan.

Bolagsstyrning

ZignSec AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige och regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget styrs av bolagsstämman, styrelsen, den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget.

Årsstämma 2020

Styrelse

Alexander Albedj, Ordförande

Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2018
Född: 1989
Utbildning: Masterexamen i nationalekonomi från
Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Toadman Interactive
AB (publ) och AIdar AB, styrelseledamot i Arte Actus
Capital AB, Sportbilsfonden Sweden AB, Eros Capital
Partners AB, Erosito AB, verkställande direktör och
styrelsesuppleant i Arte Actus Corporate Finance AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ordförande och
verkställande direktör i Carl&Son Skincare AB.

Innehav: 712 650 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen
respektive Bolagets större aktieägare.


Markus Andersson, Ledamot

Styrelseledamot sedan 2020
Född: 1970

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i PayGround AB,  styrelseledamot i Johannas Underbara Barn AB, styrelseledamot i Retsoobe AB, verkställande direktör i PayGround AB.

Innehav: 2,573 840 aktier (Retsoobe AB).
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till en av Bolagets större aktieägare.


Markus Pihl, Ledamot

Styrelseledamot sedan 2018
Född: 1986
Utbildning: Studier i informationsteknik vid Kungliga
Tekniska Högskolan och studier inom management vid
Stockholm School of Entrepreneurship.


Övriga uppdrag: Styrelseordförande och verkställande
direktör i Slagkryssaren Aktiebolag och Slagkryssaren
Holding AB.


Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i SkyStep Consulting AB.


Innehav: Inget innehav.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen
respektive Bolagets större aktieägare.


Pär Kastengren, Ledamot

Styrelseledamot sedan 2018
Född: 1987
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi vid
Linköpings universitet.


Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kastengren Invest AB
och styrelseledamot i Leeroy Group AB, Pensa Sverige AB,
VOXO AB, Sigmastocks AB och styrelsesuppleant i Slipp AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Centro Kakel & Klinker AB, Osby Glas Aktiebolag, Fjäråskupan AB, Aminogatan 32 i Mölndal Fastighetsförvaltning AB, Badia AB, Glamma Nordic AB, Poolsupport Sverige AB, Badia Vattenteknik AB, Osby Glas Invest, styrelseledamot och styrelsesuppleant i PoolKungen AB, Svenska Poolfabriken i Luleå AB, styrelsesuppleant i Beijer Handel AB, GPB Golvproffsbutiken AB, Beijer Industriutveckling AB, Beijer Industriutveckling vatten AB och Beijer Industriut-
veckling läkemedel AB.


Innehav: Inget innehav.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen
respektive Bolagets större aktieägare. 1)

1) Pär Kastengren är anställd i en av de större aktieägarna i Bolaget, NFT Ventures 1 Kommanditbolag.


Revisor:

Ernst & Young Aktiebolag (box 7850, 103 99 Stock-
holm) är ZignSecs revisor sedan 2019, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor sedan 2019. Beata Lihammar, född 1965, är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige. Eva Marianne Stein, (c/o Allegretto Revision AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm), född 1962, auktoriserad revisor och medlem i FAR, var Bolagets revisor fram till Bolagets årsstämma 2019. Omständigheterna kring bytet av revisor var inte av betydelse.

Ledning

Timm Schneider, CEO

Verkställande direktör sedan 2020
Född: 1977
Utbildning: Studier i juridik från TU Wien, Technical University Vienna.
Övriga uppdrag: –
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: - Verkställande direktör Paymill Plus Gmbh, verkställande direktör Transactworld UK Limited (FCA License 900405), verkställande direktör elegro, Niko Technologies
Innehav: Inget innehav.

Johan Törnqvist, CFO

CFO sedan 2019
Född: 1975
Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Linköpings universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Johan Törnqvist Konsult AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och verkställande direktör i Tarber AB.
Innehav: 100 000 aktier och 98 021 teckningsoptioner.

Victor Cassel, CTO

CTO sedan 2019
Född: 1967
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.
Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i CasselData Aktiebolag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –
Innehav: 77 657 teckningsoptioner.

Jason Coombes, COO

COO sedan 2018
Född: 1972
Utbildning: Studier vid Chartered Insurance Institute.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIdAR AB samt innehavare av den enskilda firman JC Utvecklare.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Scio Reality AB.
Innehav: Inget innehav.

IR-kontakt

Vid frågor rörande Investor Relations, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD
[email protected]

Alexander Albedj, Styrelseordförande
[email protected]

Prenumerationstjänst

About Us

We help you find the right channels to use for identity validation regardless of country

Read more

Let's get started making your everyday work easier.

We're on a mission to deliver innovative solutions that make your business easier and safer, with a user experience that is efficient and powerful, tailored if needed, flexible, revealing and insightful. Contact us to receive free advice or request a demo of our solutions.

Get in touch